Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 29 września 2010 r. - Brune przeciwko Komisji

(Sprawa F-5/08)1

(Służba publiczna - Konkurs ogólny - Niewpisanie na listę rezerwy kadrowej - Przebieg egzaminu ustnego - Stały skład komisji konkursowej)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Markus Brune (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat H. Mannes)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o niewpisaniu skarżącego na listę rezerwy kadrowej konkursu AD/26/05 ze względu na niewystarczającą liczbę punktów zdobytą na egzaminie ustnym

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 maja 2007 r. o niewpisaniu M. Brune'a na listę rezerwy kadrowej konkursu EPSO/AD/26/05.

Komisja Europejska zostaje obciążona całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 64 z 8.3.2008, s. 69.