Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 23. prosince 2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v. C a B

(Věc C-704/20)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Raad van State

Účastníci původního řízení

Odvolatel: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Odpůrci: C a B

Předběžné otázky

Ukládá unijní právo, konkrétně čl. 15 odst. 2 směrnice o navracení (2008/115/ES)1 a článek 9 směrnice o přijímání (2013/33/EU)2 , ve spojení s článkem 6 Listiny základních práv Evropské unie (Úř. věst. 2007, C 303/01), povinnost provést i bez návrhu přezkum v tom smyslu, že soud musí z úřední povinnosti (ex officio) posoudit, zda jsou splněny všechny podmínky pro zajištění, včetně podmínek, jejichž nesplnění cizinec nenamítal, ačkoliv měl možnost?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. 2008, L 348, s. 98).

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění) (Úř. věst. 2013, L 180, s. 96).