Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 23 октомври 2020 г. — Schneider Electric SA и др./Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

(Дело C-556/20)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Schneider Electric SA, Axa SA, BNP Paribas SA, Engie SA, Orange SA, L'Air liquide, société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude

Ответник: Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

Преюдициален въпрос

Допускат ли разпоредбите на член 4 от Директива 90/435/ЕО от 23 юли 1990 г. относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки1 , като се има предвид по-специално член 7, параграф 2 от тази директива, разпоредба като тази на член 223 sexies от Code général des impôts (Общ данъчен кодекс), която предвижда за правилното прилагане на правна уредба, предназначена да премахне двойното данъчно облагане на дивидентите, удръжка при преразпределянето от дружество майка на печалба, която му е разпределена от дъщерни дружества, установени в друга държава — членка на Европейския съюз?

____________

1 ОВ L 225, 1990 г., стр. 6; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 1, стр. 97.