Language of document :

Žaloba podaná 26. októbra 2020 – Poľská republika/Európsky parlament a Rada Európskej únie

(vec C-554/20)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca)

Žalovaní: Európsky parlament, Rada Európskej únie

Návrhy žalobkyne

zrušiť nasledujúce ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 z 15. júla 2020, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy:

článok 1 bod 3 v rozsahu, v akom toto ustanovenia vkladá do článku 5 nariadenia č. 1071/20091 odsek 1 písm. b) a g);

článok 2 bod 4 písm. a) týkajúci sa odseku 2a v článku 8 nariadenia 1072/20092 ;

článok 2 bod 5 písm. b) týkajúci sa odseku 7 v článku 10 nariadenia 1072/2009,

zaviazať Európsky parlament a Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

Subsidiárne pre prípad, ak by Súdny dvor usúdil, že napadnuté ustanovenia nariadenia 2020/1055 nemožno oddeliť od zvyšku tohto nariadenia bez zmeny jeho podstatného obsahu, Poľská republika navrhuje zrušiť nariadenie 2020/1055 v celom rozsahu.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Poľská republika uvádza voči napadnutým ustanoveniam nariadenia 2020/1055 nasledujúce výhrady:

1.    Pokiaľ ide o článok 1 bod 3 v rozsahu, v akom toto ustanovenia vkladá do článku 5 nariadenia č. 1071/2009 odsek 1 písm. b):

a)    porušenie zásady proporcionality (článok 5 ods. 4 ZEÚ), článku 91 ods. 2 ZFEÚ a článku 94 ZFEÚ v dôsledku zavedenia povinnosti návratu vozidiel do operačného centra aspoň každých osem týždňov;

b)    porušenie článku 11 ZFEÚ a článku 37 Charty základných práv Európskej únie v dôsledku nezohľadnenia požiadaviek ochrany životného prostredia;

2.    Pokiaľ ide o článok 1 bod 3 v rozsahu, v akom toto ustanovenia vkladá do článku 5 nariadenia č. 1071/2009 odsek 1 písm. g):

a)    porušenie zásady proporcionality (článok 5 ods. 4 ZEÚ) v dôsledku zavedenia svojvoľných požiadaviek týkajúcich sa počtu vozidiel, ktoré musia mať k dispozícii dopravcovia, a ktoré sa týkajú umiestňovania vodičov v operačnom centre v štáte sídla;

b)    porušenie zásady právnej istoty v dôsledku stanovenia nepresných požiadaviek týkajúcich sa počtu vozidiel, ktoré musia mať k dispozícii dopravcovia, a ktoré sa týkajú umiestňovania vodičov v operačnom centre v štáte sídla;

c)    porušenie článku 11 ZFEÚ a článku 37 Charty základných práv Európskej únie v dôsledku nezohľadnenia požiadaviek ochrany životného prostredia;

3.    Pokiaľ ide o článok 2 bod 4 písm. a):

a)    porušenie zásady proporcionality (článok 5 ods. 4 ZEÚ), článku 91 ods. 2 ZFEÚ a článku 94 ZFEÚ v dôsledku zavedenia povinnej prestávky vo vykonávaní kabotážnej prepravy;

b)    porušenie článku 11 ZFEÚ a článku 37 Charty základných práv Európskej únie v dôsledku nezohľadnenia požiadaviek ochrany životného prostredia;

4.    Pokiaľ ide o článok 2 bod 5 písm. b):

a)    porušenie zásady proporcionality (článok 5 ods. 4 ZEÚ), článku 91 ods. 2 ZFEÚ a článku 94 ZFEÚ v dôsledku umožnenia členským štátom, aby zaviedli obmedzenia v oblasti vykonávania kabotážnej prepravy pozostávajúce z počiatočných alebo konečných cestných úsekov, ktoré sú súčasťou kombinovanej dopravy medzi členskými štátmi;

b)    porušenie článku 11 ZFEÚ a článku 37 Charty základných práv Európskej únie v dôsledku nezohľadnenia požiadaviek ochrany životného prostredia.

Poľská republika konkrétne tvrdí, že napadnuté ustanovenia porušujú zásadu proporcionality. V dôsledku prijatia nevhodných kritérií rozhodujúcich o obmedzení možnosti vykonávania kabotážnej prepravy a cross-trade, boli dopravcom uložené neprimerané povinnosti, ktoré majú negatívny vplyv nielen na situáciu jednotlivých podnikov a na trh služieb dopravy, ale rovnako aj na životné prostredie a na fungovanie dopravnej infraštruktúry.

Negatívne vplyvy uplatnenia napadnutých ustanovení pociťujú obzvlášť podniky z krajín nachádzajúcich sa mimo centra Európskej únie. Súčasne prijaté riešenia nie sú objektívne odôvodnené vo vzťahu k situácii vodičov. Neodzrkadľujú ani špecifickú povahu regulovaných služieb.

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 2009, s. 51).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú. v. EÚ L 300, 2009, s. 72).