Language of document :

Žaloba podaná 26. októbra 2020 – Poľská republika/Európsky parlament a Rada Európskej únie

(vec C-555/20)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca)

Žalovaní: Európsky parlament, Rada Európskej únie

Návrhy žalobkyne

Zrušiť články 1 ods. 3, 4, 6, 7 a 9 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/20121 ,

zaviazať Európsky parlament a Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

subsidiárne pre prípad, že Súdny dvor usúdi, že napadnuté ustanovenia smernice 2020/1057 nemožno oddeliť od zvyšku tejto smernice bez zmeny jej podstatného obsahu, zrušiť túto smernicu v celom rozsahu.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Poľská republika navrhuje, aby Súdny dvor zrušil články 1 ods. 3, 4, 6, 7 a 9 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 a aby zaviazal Európsky parlament a Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

Subsidiárne pre prípad, že Súdny dvor usúdi, že napadnuté ustanovenia smernice (EÚ) 2020/1057 nemožno oddeliť od zvyšku smernice bez zmeny jej podstatného obsahu, Poľská republika navrhuje zrušiť túto smernicu v celom rozsahu.

Vo vzťahu k článkom 1 ods. 3, 4, 6 a 7 smernice (EÚ) 2020/1057 Poľská republika uvádza tieto žalobné dôvody:

1.    Porušenie zásady proporcionality (článok 5 ods. 4 ZEÚ) v dôsledku stanovenia nevhodných kritérií na uplatňovanie ustanovení smernice 96/71/ES a smernice 2014/67/EÚ na prepravy.

2.    Porušenie článku 91 ods. 2 ZFEÚ prijatím opatrení bez zohľadnenia ich vplyvov na životnú úroveň a úroveň zamestnanosti v určitých regiónoch a prevádzku dopravných zariadení.

3.    Porušenie článku 94 ZFEÚ prijatím opatrení bez zohľadnenia hospodárskej situácie dopravcov.

4.    Porušenie článku 11 ZFEÚ a článku 37 Charty základných práv Európskej únie v dôsledku nerešpektovania požiadavky ochrany životného prostredia.

Vo vzťahu k článku 9 ods. 1 smernice (EÚ) 2020/1057 Poľská republika uvádza, že stanovením príliš krátkej lehoty na prebratie smernice bola porušená zásada proporcionality (článok 5 ods. 4 ZEÚ), zásada právnej istoty a článok 94 ZFEÚ.

Poľská republika predovšetkým tvrdí, že napadnuté ustanovenia porušujú zásadu proporcionality. Keďže boli stanovené nevhodné kritériá, ktoré majú pre vodičov nákladných vozidiel, na ktorých sa uplatňujú ustanovenia smerníc 96/71/ES a 2014/67/EÚ, rozhodujúci význam, bola dopravným podnikom uložená neprimeraná záťaž, ktorá má negatívny vplyv nie len na situáciu jednotlivých podnikov na trhu, ale aj na životné prostredie. Negatívny vplyv napadnutých ustanovení postihuje najmä hospodárske subjekty zo štátov, ktoré sídli mimo centra Európskej únie. Navyše nemožno zvolené riešenia vo vzťahu k situácii vodičov nákladných vozidiel považovať za objektívne odôvodnené. Neodrážajú ani špecifický charakter regulovaných služieb.

____________

1 Ú. v. EÚ L 249, 2020, s. 49.