Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 28 oktober 2020 – ORLEN KolTrans sp. z o. o. mot Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

(Mål C-563/20)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parter i det nationella målet

Klagande: ORLEN KolTrans sp. z o. o.

Motpart: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Tolkningsfrågor

Ska artikel 30.2 e i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg1 tolkas så, att den bestämmelsen medför en rätt för ett järnvägsföretag som nyttjar eller avser att nyttja järnvägsinfrastruktur att delta i förfarandet vid ett regleringsorgan för fastställande av järnvägsförvaltaren av avgiftsbeloppen för tillträde till järnvägsinfrastruktur?

För det fall att den första frågan besvaras nekande, ska artikel 30.5 och 30.6 i direktiv 2001/14/EG tolkas så, att de bestämmelserna medför en rätt för ett järnvägsföretag som nyttjar eller avser att nyttja järnvägsinfrastruktur att överklaga regleringsorganets beslut om godkännande av avgiftsbeloppen för tillträde till järnvägsinfrastruktur som fastställts av förvaltaren av denna infrastruktur?

____________

1     EGT L 75, 2001, s. 29.