Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 25. listopadu 2020 – A v. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

(Věc C-634/20)

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: A

Další účastník řízení: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Předběžné otázky

Musí být články 45 nebo 49 SFEU vykládány s ohledem na zásadu proporcionality v tom smyslu, že brání tomu, aby příslušný orgán hostitelského členského státu na základě vnitrostátních právních předpisů přiznal osobě právo vykonávat lékařské povolání po dobu tří let, přičemž omezil toto právo vykonávat lékařské povolání tak, že tato osoba může být činná pouze pod vedením a dohledem schváleného lékaře a ve stejném období absolvovat zvláštní tříletou odbornou přípravu ve všeobecném lékařství, aby v hostitelském členském státě získala povolení k samostatnému výkonu lékařského povolání, pokud se zohlední, že:

a) osoba získala první lékařský diplom v domovském členském státě, avšak v době podání žádosti o uznání odborné kvalifikace v hostitelském členském státě nemohla předložit dodatečný doklad o odborné praxi po dobu jednoho roku požadovaný v domovském členském státě jako podmínka odborné kvalifikace;

b) osobě je v hostitelském členském státě s ohledem na článek 55a směrnice o odborné kvalifikaci1 nabídnuta možnost absolvovat v hostitelském členském státě po dobu tří let odbornou praxi v souladu se směrnicemi domovského členského státu jakožto prioritní alternativa, kterou odmítla, aby mohla požádat u příslušného orgánu domovského členského státu o uznání, aby poté mohla znovu požádat v domovském členském státě o právo vykonávat lékařské povolání na základě automatického systému uznávání podle směrnice;

c) cílem vnitrostátních právních předpisů hostitelského členského státu je podpora bezpečnosti pacientů a kvality zdravotní péče tím, že se zajistí, aby zdravotničtí pracovníci měli vzdělání nezbytné pro jejich profesní činnost, jinou dostatečnou odbornou kvalifikaci a další schopnosti vyžadované pro výkon odborné činnosti?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22).