Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 25. novembril 2020 – A versus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

(kohtuasi C-634/20)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein hallinto-oikeus

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: A

Vastustaja: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

Eelotsuse küsimus

Kas ELTL artiklit 45 või artiklit 49 tuleb proportsionaalsuse põhimõtet arvesse võttes tõlgendada nii, et viidatud sätetega on vastuolus, kui vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus annab liikmesriigi õigusnormidele tuginedes isikule arsti kutsealal tegutsemise õiguse vaid kolmeks aastaks ning tingimusel, et isik võib arstina tegutseda ainult registreeritud arsti juhendamisel ja järelevalve all ning peab selleks, et saada vastuvõtvas liikmesriigis arsti kutsealal iseseisvalt tegutsemise luba, läbima samal ajavahemikul kolmeaastase eriväljaõppe üldmeditsiini valdkonnas, arvestades seda, et:

a)    isik on omandanud meditsiini valdkonnas esimese astme kõrghariduse päritoluriigis, kuid vastuvõtvas liikmesriigis kutsekvalifikatsiooni tunnustamist taotledes ei saanud ta esitada tõendit üheaastase kutsepraktika läbimise kohta, mis on päritoluriigis kutsekvalifikatsiooni omandamise lisatingimus;

b)    isikule on kutsekvalifikatsioonide direktiivi artiklile 55a1 tuginedes pakutud vastuvõtvas liikmesriigis eelkõige võimalust – millest isik keeldus – läbida vastuvõtvas liikmesriigis kolmeaastase tähtaja jooksul päritoluliikmesriigi nõuetele vastav kutsepraktika ja taotleda päritoluriigi pädevalt asutuselt selle tunnustamist, et seejärel oleks isikul direktiivis sätestatud automaatse tunnustamise süsteemi kaudu võimalik uuesti taotleda arsti kutsealal tegutsemise õigust;

c)    vastuvõtva liikmesriigi riigisiseste õigusnormide eesmärk on suurendada patsientide ohutust ning parandada tervishoiuteenuste kvaliteeti, tagades, et tervishoiu valdkonna kutsealade esindajatel on kutsetegevuseks vajalik väljaõpe, muu piisav kutsekvalifikatsioon ja teised kutsetegevuseks nõutavad oskused?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT 2005, L 255, lk 22).