Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 25 november 2020 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. mot TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

(Mål C-633/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Motpart: TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

Tolkningsfråga

Ska ett företag som i egenskap av försäkringstagare innehar en medicinsk försäkring för utlandsresor samt en försäkring som täcker kostnader för hemtransport från utlandet och inom landet hos ett försäkringsföretag i form av en gruppförsäkring för sina kunder, och som saluför medlemskap till konsumenter som ger rätt till försäkringstjänster vid ett insjuknande eller ett olycksfall i utlandet, samt erhåller ersättning för det förvärvade försäkringsskyddet från de medlemmar som värvats, anses vara en försäkringsförmedlare i den mening som avses i artikel 2.3 och 2.5 i direktiv 2002/92/EG1 och artikel 2.1 leden 1, 3 och 8 i direktiv (EU) 2016/972 ?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 9, 2003, s. 3).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution (omarbetning) (EUT L 26, 2016, s. 19).