Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 12 września 2011 r. - Cervelli przeciwko Komisji

(Sprawa F-98/10)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Dodatek zagraniczny - Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy - Nowe istotne okoliczności - Skarga oczywiście niedopuszczalna)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Francesca Cervelli (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci J. R. García-Gallardo Gil-Fournier i M. Arias Díaz)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie przyznania skarżącej dodatku zagranicznego.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Francesca Cervelli pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 13 z 15.1.2011, s. 42.