Language of document : ECLI:EU:F:2011:131

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

12. september 2011

Kohtuasi F‑98/10

Francesca Cervelli

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Kodumaalt lahkumise toetus – Uuesti läbivaatamise taotlus – Uued ja olulised asjaolud – Ilmselgelt vastuvõetamatu hagi

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega F. Cervelli palub tühistada komisjoni otsus, millega jäeti rahuldamata tema taotlus vaadata uuesti läbi otsus, millega keelduti talle maksmast kodumaalt lahkumise toetust.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Mõista kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Lõpliku otsuse uuesti läbivaatamisest keeldumise peale esitatud hagi – Vastuvõetavus – Tingimus

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

Otsus, mida selle adressaat ei ole selleks ettenähtud tähtaja jooksul vaidlustanud, muutub tema jaoks lõplikuks. Uute ja oluliste asjaolude esinemine võib siiski õigustada varasema lõplikuks muutunud otsuse uuesti läbivaatamise taotluse esitamist.

Lõpliku otsuse uuesti läbivaatamisest keeldumise otsuse peale esitatud hagi tunnistatakse vastuvõetavaks, kui ilmneb, et uuesti läbivaatamise taotlus põhines tegelikult uutel ja olulistel asjaoludel. Kui aga ilmneb, et uuesti läbivaatamise taotlus ei tuginenud sellistel asjaoludel, tuleb taotletud uuesti läbivaatamisest keeldumise otsuse peale esitatud hagi jätta vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Akti tühistava kohtuotsuse õiguslikud tagajärjed on lisaks pooltele seotud ainult isikutega, keda tühistatud akt ise puudutab, ning selline kohtuotsus kujutab endast uut asjaolu ainult nende isikute suhtes.

Pealegi ei peeta seda enam otsust, mille on teinud muu institutsioon kui see, kes on asjaomase isiku tööandja, uueks ja oluliseks asjaoluks. Kuigi Amsterdami lepingu artikli 9 lõikes 3 väljendatud avaliku teenistuse ühtsuse põhimõtte kohaselt kehtivad liidu kõikide institutsioonide ametnikele ühtsed personalieeskirjad, ei tähenda see põhimõte ka, et institutsioonid peavad ühtemoodi kasutama kaalutlusõigust, mis neile personalieeskirjadega on antud, vaid neile kehtib personalijuhtimises just vastupidi autonoomia põhimõte.

(vt punktid 19, 20 ja 23–25)

Viited:

Euroopa Kohus: 26. september 1985, kohtuasi 231/84: Valentini vs. komisjon (punkt 14); 8. märts 1988, kohtuasi 125/87: Brown vs. Euroopa Kohus (punkt 13).

Esimese Astme Kohus: 16. september 1997, kohtuasi T‑220/95: Gimenez vs. Regioonide Komitee (punkt 72); 24. märts 1998, kohtuasi T‑232/97: Becret-Danieau jt vs. parlament (punkt 43); 7. veebruar 2001, kohtuasi T‑186/98: Inpesca vs. komisjon (punktid 40, 47 ja 48); 16. september 2009, kohtuasi T‑271/08 P: Boudova jt vs. komisjon (punkt 48).