Language of document :

Жалба, подадена на 4 октомври 2010 г. - Kerstens/Комисия

(Дело F-97/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Petrus Kerstens (Overijse, Белгия) (представители: L. Levi и S. Rodrigues, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Искане да се запази действието на оспорваните фишове за заплати до приемането на регламент, който да замени с обратна сила Регламент на Съвета (ЕС, Евратом) №°1296/2009 от 23 декември 2009 година, и искане за обезщетение за претърпените от жалбоподателя имуществени и неимуществени вреди

Искания на жалбоподателя

да се запази действието на оспорваните фишове за заплати до приемането на регламент, който да замени с обратна сила Регламент №°1296/2009;

да се осъди Комисията да поправи претърпените от жалбоподателя имуществени вреди чрез заплащане на сума в размер, равняващ се на частта от възнаграждението, неизплатена вследствие прилагането на явно незаконосъобразния Регламент № 1296/2009, както и възстановяване на частта от специалния налог, начисляван месечно от януари 2010 г. на основание на член 66а от Правилника при погрешно определена съгласно споменатия регламент ставка; посочената сума възлиза, без да се засяга тълкуването на Съда на публичната служба, между 40 000 EUR и 50 000 EUR без лихвите за забава, за които жалбоподателят също претендира;

да се осъди Комисията да поправи претърпените от жалбоподателя неимуществени вреди, като заплати символично обезщетение от едно евро;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________