Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 4. oktobrī - Kerstens/Komisija

(lieta F-97/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Petrus Kerstens (Overijse, Beļģija) (pārstāvji - L. Levi un S. Rodrigues, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība paturēt spēkā apstrīdētos paziņojumus par atalgojumu līdz regulas pieņemšanai, ar kuru tiks aizvietota ar atpakaļejošu spēku Padomes 2009. gada 23. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1296/2009, un prasība atlīdzināt prasītājam radušos finansiālo un morālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

paturēt spēkā apstrīdētos paziņojumus par atalgojumu līdz regulas pieņemšanai, ar kuru tiks aizvietota ar atpakaļejošu spēku Regula Nr. 1296/2009;

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājam radušos finansiālo kaitējumu, samaksājot summu, kas atbilst atalgojuma samazinājumam, kurš izriet no Regulas Nr. 1296/2009 acīmredzami prettiesiskās piemērošanas; šai summai ir jāpieskaita daļas no īpaša maksājuma, kas ik mēnesi tika iekasēts no 2010. gada janvāra, saskaņā ar Civildienesta noteikumu 66.a pantu, atmaksāšana, un šī maksājuma likme tika kļūdaini noteikta, ņemot vērā minētos noteikumus; šī summa ir aplēsta, neietekmējot Civildienesta tiesas interpretāciju, starp EUR 40 000 un EUR 50 000, papildus kavējuma procentiem, kuru samaksu arī lūdz prasītājs;

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītajam radušos morālo kaitējumu, simboliski samaksājot vienu eiro;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________