Language of document :

Talan väckt den 4 oktober 2010 - Petrus Kerstens mot kommissionen

(Mål F-97/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Petrus Kerstens (Overijse, Belgien) (ombud: advokaterna L. Levi och S. Rodrigues)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Yrkande att de ifrågasatta lönebeskedens rättsverkningar ska bestå till dess en förordning antas som med retroaktiv verkan ersätter rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009 och yrkande om ersättning för sökandens ekonomiska och ideella skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

låta de ifrågasatta lönebeskedens rättsverkningar bestå till dess en förordning antas som med retroaktiv verkan ersätter förordning nr 1296/2009,

förplikta kommissionen att ersätta sökandens ekonomiska skada genom att erlägga ett belopp motsvarande den lönesänkning som följer av den uppenbart rättsstridiga tillämpningen av förordning nr 1296/2009. Till detta belopp måste läggas återbetalning för den del av den särskilda avgift som enligt artikel 66a i tjänsteföreskrifterna tas ut sedan januari 2010 och som med hänsyn till den ovannämnda förordningen har fastställts till en felaktig procentsats. Detta belopp uppskattas, utan att föregripa personaldomstolens tolkning, till mellan 40 000 och 50 000 euro, jämte dröjsmålsränta,

förplikta kommissionen att ersätta sökandens ideella skada genom att erlägga det symboliska beloppet en euro,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________