Language of document :

Жалба, подадена на 7 октомври 2010 г. - Cervelli/Комисия

(Дело F-98/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Francesca Cervelli (Брюксел, Белгия) (представители: J. R. García-Gallardo Gil-Fournier и M. Arias Díaz, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решение на Комисията, с което се отказва предоставянето на жалбоподателя на добавка за пребиваване в чужда държава

Искания на жалбоподателя

да се прогласи нищожността на решението на Комисията за отказ от 30 юни 2010 г.;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________