Language of document :

Жалба, подадена на 8 октомври 2010 г. - Eberhard Bömcke/Европейска инвестиционна банка

(Дело F-95/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Eberhard Bömcke (Athus, Белгия) (представител: D. Lagasse, avocat)

Ответник: Европейска инвестиционна банка

Предмет на производството

Отмяна на взетото от директора на човешките ресурси на ответника решение, с което се потвърждава, че мандатът на жалбоподателя като представител на персонала е изтекъл и искане за обезщетение.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на директора на човешките ресурси на Европейската инвестиционна банка, съобщено на жалбоподателя с писмо от 22 септември 2010 г., получено на 24 септември 2010 г.,

да се осъди Европейската инвестиционна банка да поправи неимуществените вреди, причинени на жалбоподателя от посоченото решение и на това основание да му се предостави сумата от 25.000 EUR,

да се осъди Европейската инвестиционна банка да заплати съдебните разноски.

____________