Language of document :

Talan väckt den 8 oktober 2010 - Eberhard Bömcke mot Europeiska investeringsbanken

(Mål F-95/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Eberhard Bömcke (Athus, Belgien) (ombud: D. Lagasse, advokat)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut som personaldirektören hos svaranden fattat om bekräftelse på att sökandens uppdrag som personalrepresentant löpt ut, och skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av personaldirektören hos Europeiska investeringsbanken och som delgavs sökanden genom skrivelse av den 22 september 2010, vilken mottogs den 24 september 2010,

förplikta svaranden att Europeiska investeringsbanken ersätta den ideella skada som förorsakats sökanden av det ovannämnda beslutet och medge denne ersättning med 25 000 EUR,

förplikta Europeiska investeringsbanken att ersätta rättegångskostnaderna.

____________