Language of document :

Žaloba podaná dne 4. října 2010 - Blessemaille v. Parlament

(Věc F-93/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Philippe Blessemaille (Remich, Lucembursko) (zástupci: E. Boigelot a S. Woog, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalovaného o nezahrnutí žalobce na seznam úředníků povýšených z platové třídy AST7 do platové třídy AST8 v roce povýšení 2009 a návrh na náhradu způsobené nehmotné újmy.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Parlamentu zveřejněné dne 2. prosince 2009 o nezahrnutí žalobce na seznam úředníků povýšených z platové třídy AST7 do platové třídy AST8 v roce povýšení 2009;

v důsledku tohoto zrušení provést nový srovnávací přezkum zásluh žalobce a zásluh jiných kandidátů v letech povýšení 2008 a 2009 a přiznat žalobci povýšení do platové třídy AST 8 se zpětným účinkem ke dni 1. ledna 2008, jakož i zaplacení úroků ze zadržované části odměny podle sazby stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace ode dne 1. ledna 2008 zvýšené o dva procentní body, aniž by však bylo zpochybněno povýšení jiných povýšených úředníků;

uložit Parlamentu, aby žalobci zaplatil částku ve výši 3500 eur jako náhradu za nehmotnou újmu způsobenou v důsledku jeho nepovýšení ke dni 1. ledna 2008, s výhradou zvýšení této částky v průběhu řízení;

podpůrně, kdyby měl Soud za to, že povýšení do platové třídy AST8 nemůže provedeno s účinky k dřívějšímu dni než k 1. lednu 2009, uložit Parlamentu, aby zaplatil dodatečnou náhradu za způsobenou hmotnou újmu ve výši odpovídající rozdílu mezi platem, který měl žalobce pobírat v roce 2008 v důsledku povýšení ke dni 1. ledna 2008, a platem, který žalobce v roce 2008 skutečně pobíral, a vypočítané za období mezi buď 1. lednem a 31. prosincem 2008, nebo mezi 1. lednem a 31. srpnem 2008 v závislosti na tom, k jakému dni bude přiznán účinek sporného povýšení (tedy buď k 1. lednu 2009 nebo k 1. září 2008).

uložit Parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________