Language of document :

Sag anlagt den 4. oktober 2010 - Carpenito mod Rådet

(Sag F-94/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Renzo Carpenito (Overijse, Belgien) (ved advokaterne L. Levi og S. Rodrigues)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om opretholdelse af virkningerne af de anfægtede lønsedler indtil vedtagelsen af en forordning, som med tilbagevirkende kraft erstatter Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23. december 2009, og påstand om erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, sagsøgeren har lidt.

Sagsøgerens påstande

Virkningerne af de anfægtede lønsedler opretholdes indtil vedtagelsen af en forordning, som med tilbagevirkende kraft erstatter forordning nr. 1296/2009.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at erstatte det af sagsøgeren lidte økonomiske tab ved betaling af et beløb svarende til det løntab, der følger af anvendelsen af den åbenbart ulovlige forordning nr. 1296/2009, idet der til dette beløb skal lægges tilbagebetaling af den del af det månedlige "særlige lønfradrag", der er opkrævet siden januar 2010 i henhold til vedtægtens artikel 66a, og hvis sats er fastsat fejlagtigt henset til nævnte forordning. Dette beløb fastsættes til 30 000 EUR, idet der tages forbehold for Personalerettens fortolkning.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at erstatte det af sagsøgeren lidte ikke-økonomiske tab ved betaling af en symbolsk erstatning på 1 EUR.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________