Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 4 października 2010 r. - Carpenito przeciwko Radzie

(Sprawa F-94/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Renzo Carpenito (Overijse, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i S. Rodrigues)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Żądanie utrzymania w mocy zaskarżonych odcinków wypłaty wynagrodzenia do czasu wydania uregulowania zastępującego, z mocą wsteczną, rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. oraz naprawienia szkody materialnej i krzywdy doznanych przez stronę skarżącą

Żądania strony skarżącej

Utrzymanie w mocy zaskarżonych odcinków wypłaty wynagrodzenia do czasu wydania uregulowania zastępującego, z mocą wsteczną, rozporządzenie nr 1296/2009;

zasądzenie od Rady naprawienia szkody materialnej poniesionej przez stronę skarżącą, w formie zapłaty kwoty odpowiadającej utraconemu wynagrodzeniu w wyniku zastosowania oczywiście niezgodnego z prawem rozporządzenia nr 1296/2009, do której doliczyć należy zwrot części specjalnych comiesięcznych potrąceń dokonywanych od stycznia 2010 r. na podstawie art. 66 bis regulaminu i których stawka została błędnie określona w oparciu o to rozporządzenie; wysokość tej kwoty jest szacowana, bez uszczerbku dla interpretacji dokonanej przez Sąd, na 30.000 EUR;

zasądzenie od Rady naprawienia krzywdy doznanej przez skarżącą w postaci symbolicznej kwoty 1 EUR;

obciążenie Rady Unii kosztami postępowania.

____________