Language of document :

Žaloba podaná 4. októbra 2010 - Carpenito/Rada

(vec F-94/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Renzo Carpenito (Overijse, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi a S. Rodrigues, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Návrh na ponechanie účinnosti sporných výplatných pások do prijatia nariadenia, ktoré so spätnou účinnosťou nahradí nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009, a žiadosť o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy spôsobenej žalobcovi

Návrhy žalobcu

ponechať účinnosť sporných výplatných pások do prijatia nariadenia, ktoré so spätnou účinnosťou nahradí nariadenie č. 1296/2009,

zaviazať Radu na náhradu majetkovej ujmy spôsobenej žalobcovi zaplatením sumy vo výške rovnajúcej sa odmene, o ktorú prišiel zjavne protiprávnym uplatňovaním nariadenia č. 1296/2009, ku ktorej sa musí pripočítať náhrada časti dočasného príspevku vyplácaného mesačne od januára 2010 na základe článku 66a služobného poriadku, ktorého sadzba bola vzhľadom na uvedené nariadenie určená nesprávne, táto výška je odhadnutá na 30 000 eur, pritom nie je dotknutý výklad Súdu pre verejnú službu,

zaviazať Radu na náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej žalobcovi zaplatením symbolickej sumy jedno euro,

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

____________