Language of document :

Жалба, подадена на 11 февруари 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-14/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: адв. S. Sagias)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на конкурсната комисия по конкурс EPSO/AST/117/11 за недопускане на жалбоподателя до изпитите по посочения конкурс поради липса на необходимия професионален опит.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на конкурсната комисия по конкурс EPSO/AST/117/11 за недопускане на жалбоподателя до изпитите по конкурса — решение, което му е съобщено с писмо от 18 април 2012 г. и впоследствие е потвърдено, като потвърждението му е съобщено с писмо от 24 май 2012 г.,да се отмени решението от 9 ноември 2012 г., с което се отхвърля административната жалба, подадена срещу горепосоченото решение на конкурсната комисия,да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.