Language of document : ECLI:EU:F:2013:207

UZNESENIE PREDSEDU TRETEJ KOMORY
SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE

zo 6. decembra 2013

Vec F‑14/13

Nikolaos Aridas

proti

Európskej komisii

„Urovnanie sporu zmierom – Článok 69 ods. 1 rokovacieho poriadku – Dohoda účastníkom konania pred Súdom pre verejnú službu – Výmaz“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou N. Aridas navrhuje zrušenie rozhodnutia EPSO o jeho nepripustení na skúšky výberového konania EPSO/AST/117/11

Rozhodnutie: Vec F‑47/13 sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu v nadväznosti na dohodu, ktorú uzavreli N. Aridas a Európska komisia. N. Aridas a Európska komisia znášajú trovy konania podľa svojej dohody.

Abstrakt

Žaloby úradníkov – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 69)

(pozri body 5, 6)