Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 15.10.2015 – Euroopan komissio v. Saksan liittotasavalta

(Asia C-137/14)1

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Direktiivi 2011/92/EU – Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi – 11 artikla – Direktiivi 2010/75/EU – Teollisuuden päästöt (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) – 25 artikla – Oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa – Yhteensoveltumaton kansallinen prosessilainsäädäntö)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Hermes ja G. Wilms)

Vastaaja: Saksan liittotasavalta (asiamiehet: T. Henze ja J. Möller)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Itävallan tasavalta (asiamies: C. Pesendorfer)

Tuomiolauselma

Saksan liittotasavalta ei ole noudattanut sille tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 13.12.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/92/EU 11 artiklan eikä teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) 24.11.2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU 25 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on

säätänyt, että päätökset voidaan hallintomenettelystä annetun lain (Verwaltungsverfahrensgesetz) 46 §:n nojalla kumota menettelyvirheen perusteella vain silloin, kun ympäristövaikutusten arviointia tai ennakkotutkintaa ei ole tehty ja kun kantaja näyttää toteen, että menettelyvirhe on syy-yhteydessä päätöksen lopputulokseen

direktiivissä 2003/35/EY säädettyjä ympäristöalan oikeussuojakeinoja täydentävistä säännöksistä 7.12.2006 annetun lain (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), sellaisena kuin se on muutettuna 21.1.2013 annetulla lailla, 2 §:n 3 momentilla ja hallintomenettelystä annetun lain (Verwaltungsverfahrensgesetz) 73 §:n 4 momentilla rajoittanut asiavaltuutta ja tuomioistuinvalvonnan laajuutta siten, että asiavaltuus on olemassa ja kyseistä valvontaa voidaan harjoittaa pelkästään kyseisen päätöksen tekemiseen johtaneen hallintomenettelyn kuluessa asetetun määräajan aikana esitettyjen huomautusten osalta

direktiivissä 2003/35/EY säädettyjä ympäristöalan oikeussuojakeinoja täydentävistä säännöksistä 7.12.2006 annetun lain (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), sellaisena kuin se on muutettuna, 2 §:n 1 momentissa, luettuna yhdessä saman lain 5 §:n 1 momentin kanssa, säätänyt, että 25.6.2005 jälkeen vireille tulleissa ja ennen 12.5.2011 loppuun saatetuissa menettelyissä ympäristönsuojeluyhdistysten asiavaltuus voi perustua pelkästään yksityisille oikeuksia suoviin oikeudellisiin säännöksiin

direktiivissä 2003/35/EY säädettyjä ympäristöalan oikeussuojakeinoja täydentävistä säännöksistä 7.12.2006 annetun lain (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), sellaisena kuin se on muutettuna, 2 §:n 1 momentissa, luettuna yhdessä saman lain 5 §:n 1 momentin kanssa, säätänyt, että 25.6.2005 jälkeen vireille tulleissa ja ennen 12.5.2011 loppuun saatetuissa menettelyissä ympäristönsuojeluyhdistysten vireille panemissa muutoksenhakumenettelyissä tuomioistuinvalvonta rajoittuu pelkästään yksityisille oikeuksia suoviin oikeudellisiin säännöksiin, ja

direktiivissä 2003/35/EY säädettyjä ympäristöalan oikeussuojakeinoja täydentävistä säännöksistä 7.12.2006 annetun lain (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), sellaisena kuin se on muutettuna, 5 §:n 1 ja 4 momentissa sulkenut ennen 25.6.2005 vireille tulleet hallintomenettelyt kansallisen lainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan komissio, Saksan liittotasavalta ja Itävallan tasavalta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 159, 26.5.2014.