Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 30 december 2020 – Comune di Lerici mot Provincia di La Spezia

(Mål C-719/20)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Comune di Lerici

Motpart: Provincia di La Spezia

Tolkningsfrågor

Utgör artikel 12 i direktiv 2014/24/EU1 av den 26 februari 2014 hinder för en nationell lagstiftning som föreskriver en sammanslagning av lokala allmännyttiga företag av ekonomisk betydelse, till följd av vilken den ekonomiska aktör som inträder i den ursprungliga koncessionshavarens ställe till följd av bolagstransaktioner som har skett genom transparenta förfaranden, däribland fusioner eller förvärv, fortsätter att tillhandahålla tjänsterna till dess att kontraktet löper ut, när

a) den ursprungliga koncessionshavaren är ett bolag som tilldelades kontraktet in house på grundval av en motsvarande kontroll av flera myndigheter tillsammans,

b) den efterföljande ekonomiska aktören har valts ut genom en offentlig upphandling, och

c) villkoren för en motsvarande kontroll av flera myndigheter tillsammans, till följd av bolagstransaktionen i form av sammanslagning, inte längre är uppfyllda med avseende på någon av de lokala myndigheter som ursprungligen tilldelade kontraktet för den aktuella tjänsten?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 2014, s. 65).