Language of document :

Žaloba podaná 3. júla 2008 - Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika

(vec C-297/08)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Zadra, D. Recchia a J.-B. Laignelot, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Talianska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Talianska republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 4 a 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES1 z 5. apríla 2006 o odpadoch tým, že neprijala pre región Campania všetky opatrenia nevyhnutné na zaistenie toho, aby sa odpady zhodnocovali alebo zneškodňovali bez ohrozenia zdravia a bez poškodenia životného prostredia, najmä tým, že nevybudovala jednotnú a primeranú sieť zariadení na zneškodňovanie odpadov,

zaviazať Taliansku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia sa touto žalobou domáha, aby sa určilo, že Talianska republika si nesplnila povinnosti tým, že v regióne Campania nevybudovala jednotnú a primeranú sieť zariadení na zneškodňovanie odpadov, ktoré umožňujú sebestačnosť pri zneškodňovaní odpadov, vyznačujúcu sa kritériom blízkosti. Vytýkané nesplnenie povinnosti, ako to v úradných oznamoch uznali samotné talianske orgány, ohrozuje zdravie ľudí a teda predstavuje porušenie článkov 4 a 5 smernice 2006/12/ES.

____________

1 - Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9.