Language of document :

Talan väckt den 3 juli 2008 - Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien

(Mål C-297/08)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: C. Zadra, D. Recchia och J.-B. Laignelot)

Svarande: Republiken Italien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 4 och 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG1 av den 5 april 2006 om avfall, genom att inte, med avseende på regionen Campania, vidta nödvändiga åtgärder för att se till att avfall återvinns eller bortskaffas utan fara för människors hälsa och utan att miljön skadas, och särskilt genom att inte ha upprättat ett gemensamt, ändamålsenligt utformat nätverk av anläggningar för bortskaffandet, och

förplikta Republiken Italien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen yrkar att det ska fastställas att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter, genom att i regionen Campania inte ha upprättat ett gemensamt, ändamålsenligt utformat nätverk av anläggningar för bortskaffandet som är sådant att regionen klarar av att sörja för bortskaffandet av sitt avfall, i enlighet med subsidiaritetsprincipen. Detta fördragsbrott medför fara för människors hälsa och för att miljön skadas, vilket de italienska myndigheterna tillstått i officiella meddelanden. Det innebär således att artiklarna 4 och 5 i direktiv 2006/12/EG har åsidosatts.

____________

1 - EUT L 114, s. 9.