Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 4. marca 2010 - Európska komisia/Talianska republika

(vec C-297/08)1

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Životné prostredie - Smernica 2006/12/ES - Články 4 a 5 - Nakladanie s odpadmi - Plán odpadového hospodárstva - Primeraná a jednotná sieť zariadení na zneškodňovanie - Ohrozenie zdravia ľudí alebo životného prostredia - Vyššia moc - Narušenia verejného poriadku - Organizovaná kriminalita)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: C. Zadra, D. Recchia a J.-B. Laignelot, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnený zástupca, a G. Aiello, avvocato dello Stato)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: S. Ossowski, splnomocnený zástupca, a K. Bacon, barrister)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom - Porušenie článkov 4 a 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES z 5. apríla 2006 o odpadoch (Ú. v. EÚ L 114, s. 9) - Región Kampánia

Výrok rozsudku

Talianska republika si tým, že pre región Kampánia neprijala všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa odpady zhodnocovali a zneškodňovali bez ohrozenia zdravia ľudí a bez poškodzovania životného prostredia, a zvlášť tým, že nevybudovala primeranú a jednotnú sieť zariadení na zneškodňovanie odpadov, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 4 a 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES z 5. apríla 2006 o odpadoch.

Talianska republika je povinná nahradiť trovy konania.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 223, 30.8.2008.