Language of document :

Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 4 mars 2010 - Europeiska kommissionen mot Republiken Italien

(Mål C-297/08)(1)

(Fördragsbrott - Miljö - Direktiv 2006/12/EG - Artiklarna 4 och 5 - Avfallshantering - Hanteringsplan - Gemensamt, ändamålsenligt utformat nätverk av anläggningar för bortskaffande av avfall - Fara för människors hälsa eller för miljön - Force majeure - Störningar i den allmänna ordningen - Organiserad brottslighet)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Zadra, D. Recchia och J.-B. Laignelot)

Svarande: Republiken Italien (ombud: G. Palmieri, biträdd av G. Aiello, avvocato dello Stato)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: S. Ossowski, biträdd av K. Bacon, barrister)

Saken

Fördragsbrott - Åsidosättande av artiklarna 4 och 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall (EUT L 114, s. 9) - Regionen Kampanien

Domslut

Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 4 och 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall, genom att, vad gäller regionen Kampanien, inte ha vidtagit de åtgärder som krävs för att se till att avfall återvinns eller bortskaffas utan fara för människors hälsa och utan att skada miljön, och i synnerhet genom att inte ha upprättat ett gemensamt, ändamålsenligt utformat nätverk av anläggningar för bortskaffandet.

Republiken Italien ska ersätta rättegångskostnaderna.

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 223, 30.8.2008.