Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra (Spanje) op 4 december 2020 – Caixabank SA / ZN, SD, AH

(Zaak C-657/20)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Caixabank SA

Verwerende partijen: ZN, SD, AH

Prejudiciële vragen

Gelet op de rechten die zijn neergelegd in richtlijn 93/13/EEG1 en op de criteria die zijn vastgesteld in de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 14 maart 2013 en 26 maart 2019, waarin is geoordeeld dat de niet-nakoming van de betalingsverplichting voldoende ernstig moet zijn gelet op de looptijd en het bedrag van de lening om het beding inzake vervroegde opeisbaarheid te kunnen toepassen, rijst de volgende twijfel:

Moet het betalingsverzuim zowel gelet op het bedrag van de lening als gelet op de looptijd van de lening ernstig zijn, of is het voldoende dat het slechts in het licht van een van deze criteria ernstig is?

Indien beide criteria (looptijd en bedrag van de lening) in aanmerking moeten worden genomen en ervan wordt uitgegaan dat beide criteria moeten worden vervuld en beoordeeld, rijst de vraag of de nationale wetgeving [artikel 24 van Ley (wet) 5/19] en de nationale rechtspraak [arrest van de Tribunal Supremo (hoogste rechterlijke instantie, Spanje) nr. 463/19] vereisen dat beide criteria worden gewogen.

Indien beide criteria (looptijd en bedrag van de lening) moeten worden vervuld en beoordeeld, rijzen er twijfels over de wijze waarop gevallen moeten worden opgelost waarin er weliswaar sprake is van ernstige niet-nakoming gelet op het bedrag van de lening overeenkomstig artikel 24 van wet 5/19 omdat 3 % van het geleende kapitaal niet is betaald, maar waarin er geen sprake is van ernstige niet-nakoming gelet op de looptijd van de lening overeenkomstig de enige temporele verwijzing in artikel 24 van wet 5/19 omdat het betalingsverzuim betrekking heeft op minder dan twaalf afbetalingstermijnen.

____________

1 Richtlijn van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (PB 1993, L 95, blz. 29).