Language of document :

Odvolanie podané 3. decembra 2020: Bankia S.A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Gallego S.A., Catalunya Banc, S.A., Banco de Santanader, S.A., Santander Investment, S.A., Naviera Séneca, A.I.E. Caixabank, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S.A., Abanca Corporación Bancaria, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Banco Grupo Cajatres, S.A.U., Naviera Bósforo, A.I.E., Joyería Tous, S.A., Corporación Alimentaria Guissona, S.A., Naviera Muriola, A.I.E., Poal Investments XXI, S.L., Poal Investments XXII, S.L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A.I.E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A.I.E., Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., Blumaq, S.A., Grupo Ibérica de Congelados, S.A., RNB, S.L., Inversiones Antaviana, S.L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., Banco de Albacete, S.A., Bodegas Muga, S.L., y Aluminios Cortizo, S.A.U. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma rozšírená komora) z 23. septembra 2020 v spojených veciach T-515/13 RENV a T-719/13 RENV, Španielske kráľovstvo a i./Komisia

(vec C-662/20 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľky: Bankia S.A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Gallego S.A., Catalunya Banc, S.A., Banco de Santanader, S.A., Santander Investment, S.A., Naviera Séneca, A.I.E. Caixabank, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S.A., Abanca Corporación Bancaria, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Banco Grupo Cajatres, S.A.U., Naviera Bósforo, A.I.E., Joyería Tous, S.A., Corporación Alimentaria Guissona, S.A., Naviera Muriola, A.I.E., Poal Investments XXI, S.L., Poal Investments XXII, S.L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A.I.E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A.I.E., Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., Blumaq, S.A., Grupo Ibérica de Congelados, S.A., RNB, S.L., Inversiones Antaviana, S.L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., Banco de Albacete, S.A., Bodegas Muga, S.L., y Aluminios Cortizo, S.A.U. (v zastúpení: J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero a A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Lico Leasing, S.A.U a Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A.

Návrhy odvolateliek

vyhlásiť odvolacie dôvody uvedené v predmetnom odvolaní za prípustné a vyhovieť odvolaniu,

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2020 v spojených veciach T-515/13 RENV a T-719/13 RENV, Španielske kráľovstvo a i./Komisia1 ,

zrušiť rozhodnutie Komisie zo 17. júla 2013 o schéme pomoci SA.21233 C/112 (ex NN/11, ex CP 137/06) poskytnutej Španielskom – Daňový režim uplatniteľný na určité dohody o finančnom lízingu, tiež známy ako „španielsky systém zdanenia lízingu“, a najmä jeho článok 1 ods. 1 v rozsahu, v akom označuje španielsky systém zdanenia lízingu za protiprávnu štátnu pomoc, a subsidiárne článok 4 ods. 1 v rozsahu, v akom nariaďuje vymoženie pomoci od investorov HZZ v celom rozsahu,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľky sa domáhajú zrušenia napadnutého rozsudku na základe nasledujúcich dôvodov:

Prvý odvolací dôvod: nesprávny výklad a uplatnenie článku 107 ods. 1 ZFEÚ Všeobecným súdom, pokiaľ ide o pojem selektívnosť. Odvolatelia sa predovšetkým domnievajú, že Všeobecný súd právne pochybil pri analýze „odvetvovej selektívnosti“ SZL (prvá časť prvého dôvodu). Subsidiárne, ak Súdny dvor nevyhovie prvej časti tohto odvolacieho dôvodu, odvolatelia uvádzajú, že Všeobecný súd právne pochybil pri výklade judikatúry súdov Únie v oblasti diskrečnej právomoci daňového orgánu (druhá časť prvého dôvodu).

Druhý odvolací dôvod: nesprávne uplatnenie zásady ochrany legitímnej dôvery Všeobecným súdom.

Tretí odvolací dôvod: nesprávne uplatnenie zásad uplatniteľných na vymáhanie pomoci Všeobecným súdom.

____________

1 EU:T:2020:434.

2 Ú. v. EÚ L 114, 2014, s. 1.