Language of document :

Överklagande ingett den 19 november 2020 av International Management Group (IMG) av det beslut som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 9 september 2020 i mål T-645/19, IMG mot kommissionen

(Mål C-619/20 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: International Management Group (IMG) (ombud: L. Levi, J.-Y. de Cara, avocats)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens beslut av den 9 september 2020 i mål T-645/19,

följaktligen: återförvisa målet till tribunalen för prövning av yrkandena om ogiltigförklaring och om skadestånd, och

förplikta kommissionen att ersätta samtliga rättegångskostnader i båda instanser.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör gällande att tribunalen i det överklagade beslutet gjorde en felaktig rättstillämpning när den slog fast att skrivelsen av den 18 juli 2019 inte utgjorde en rättsakt mot vilken talan kan väckas.

____________