Language of document :

Žaloba podaná dne 5. ledna 2006 - André v. Komise

(Věc F-10/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Daniel André (Brusel, Belgie) (zástupce: M. Jourdan, avocat)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2005, kterým odmítla žalobci vyplatit za služby poskytnuté ve dnech 12. a 13. ledna 2005 pro Soudní dvůr a na jeho žádost paušální náhrady stanovené článkem 7 Úmluvy, kterou se stanoví pracovní podmínky a platové poměry konferenčních tlumočníků zaměstnávaných orgány Evropské unie;

uložit žalované náhradu škody utrpěné žalobcem v důsledku aktu nepříznivě zasahujícího do jeho právního postavení, tedy zaplacení částky 241,99 eur odpovídající náhradám, které měly být vyplaceny, navýšenou o úroky ode dne splatnosti;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, konferenční tlumočník, poskytuje služby pro různá tlumočnická oddělení orgánů Společenství. Jeho služby jsou prováděny v rámci smluv stanovících požadované dny a místo tlumočení. Tyto smlouvy se řídí, co se týče platových poměrů, Úmluvou, kterou se stanoví pracovní podmínky a platové poměry konferenčních tlumočníků zaměstnávaných orgány Evropské unie.

V projednávaném případě žalobce napadá rozhodnutí Komise, kterým mu tento orgán odmítl vyplatit paušální cestovní náhrady stanovené článkem 7 výše uvedené Úmluvy a upřesněné "prováděcími pravidly" v její příloze.

Svou žalobou žalobce napadá výklad uvedených ustanovení podaný žalovanou, podle níž by existence ušlého zisku z důvodu služební cesty měla být naprosto nezbytnou podmínkou pro vyplacení dotčených náhrad. Krom toho Komise měla považovat za první pracovní den žalobce 12. leden 2005, přestože tento již pracoval pro orgán Společenství ve dnech 10. a 11. ledna 2005.

Podle žalobce text Úmluvy neobsahuje, a to ani nepřímo, doplňující podmínky vyžadované žalovanou. Žalovaná tudíž neoprávněně změnila rozsah působnosti Úmluvy.

Nakonec žalobce uplatňuje, že existence po sobě navazujících smluv s jedním či několika orgány Společenství neopravňuje odejmout mu nárok na sporné náhrady.

____________