Language of document :

5. jaanuaril 2006 esitatud hagi - André versus komisjon

(Kohtuasi F-10/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Daniel André (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M. Jourdan)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 6. oktoobri 2005. aasta otsus, millega keelduti hagejale Euroopa Liidu institutsioonide palgatud suuliste tõlkide töötingimusi ja rahalisi hüvitisi reguleeriva kokkuleppe artiklis 7 ettenähtud hüvitise maksmisest teenuste eest, mida hageja osutas Euroopa Kohtu arvel ja taotlusel 12. ja 13. jaanuaril 2005;

kohustada kostjat hüvitama hageja õigusi kahjustava toiminguga tekitatud kahju ehk tasuda 241,99 eurot, mis vastab hüvitisele, mis talle oleks tulnud maksta, koos lisanduvate viivistega alates sissenõutavaks muutumise kuupäevast;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes on suuline tõlk, osutab erinevate ühenduse institutsioonide suulise tõlke teenistustele tõlketeenuseid. Nende teenuste osutamiseks sõlmitakse töövõtuleping, milles on sätestatud päevad ja kohad, kus on tõlget vaja. Antud lepinguid reguleerib rahalist seisu puudutavas osas Euroopa Liidu institutsioonide palgatud suuliste tõlkide töötingimusi ja rahalisi hüvitisi reguleeriv kokkulepe.

Antud asjas on hageja vaidlustanud komisjoni otsuse, millega keelduti talle reisikulude hüvitise maksmisest, mis on ette nähtud viidatud kokkuleppes ja mille "täpsemad rakenduseeskirjad" on lisatud selle lisades.

Hagis vaidlustab hageja tõlgenduse, mille kostja on nendele sätetele andnud ja mille kohaselt on selle hüvitise maksmise eeltingimus, et ta ei saa hüvitist ametireisi eest. Lisaks oleks komisjon pidanud hageja esimeseks tööpäevaks lugema 12. jaanuari 2005 ja seda vaatamata asjaolule, et hageja oli juba eelnevalt ühenduse institutsiooni jaoks töötanud 10. ja 11. jaanuaril 2005.

Hageja arvates ei sisalda kokkuleppe tekst isegi mitte vaikimisi neid täiendavaid tingimusi, mille täitmist kostja nõudis. Kostja muutis seega nõuetevastaselt selle kokkuleppe ulatust.

Viimasena väidab hageja, et asjaolu, et mitu töölepingut sõlmiti järjest ühenduse ühe või mitme institutsiooniga, ei võimalda teda jätta vaidlusaluse hüvitiseta.

____________