Language of document :

Žaloba podaná 5. januára 2006 - André/Komisia

(Vec F-10/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Daniel André (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Jourdan, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie zo 6. októbra 2005, ktorým sa zamieta žalobcovi vyplatiť, za službu uskutočnenú pre Súdny dvor a na jeho žiadosť v dňoch 12. a 13. januára 2005, paušálna náhrada podľa článku 7 Dohovoru, ktorým sa stanovujú pracovné podmienky a mzda konferenčných tlmočníkov zamestnávaných orgánmi Európskej únie [neoficiálny preklad],

zaviazať žalovanú na náhradu škody utrpenej žalobcom v dôsledku aktu, ktorý zasiahol do práv žalobcu, t. j. na vyplatenie sumy 241,99 eur zodpovedajúcej náhrade, ktorá sa mala vyplatiť, zvýšenej o úroky počínajúc dňom splatnosti náhrady,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, konferenčný tlmočník, poskytuje služby pre rôzne tlmočnícke útvary orgánov Spoločenstva. Jeho služby sa uskutočňujú v rámci pracovných zmlúv stanovujúcich dni a miesto požadovaného tlmočenia. Tieto zmluvy sa, pokiaľ ide o mzdové podmienky, riadia Dohovorom, ktorým sa stanovujú pracovné podmienky a mzda konferenčných tlmočníkov zamestnávaných orgánmi Európskej únie [neoficiálny preklad].

V tejto veci žalobca napáda rozhodnutie Komisie, ktorým sa zamieta žalobcovi vyplatiť paušálna cestovná náhrada stanovená v článku 7 uvedeného dohovoru, ktorý podrobne upravujú "vykonávacie pravidlá" nachádzajúce sa v prílohe tohto dohovoru.

Vo svojej žalobe žalobca spochybňuje výklad uvedených ustanovení, ktorý prijala žalovaná, podľa ktorého je vyplatenie uvedenej náhrady podmienené sine qua non existenciou ušlého zisku z dôvodu služobnej cesty. Komisia mala usúdiť, že prvým dňom vykonávania práce žalobcu bol 12. január 2005, aj keď tento pracoval pre orgán Spoločenstva už 10. a 11. januára 2005.

Podľa žalobcu text dohovoru neobsahuje, a to ani implicitne, dodatočné podmienky požadované žalovanou. Žalovaná teda nezákonne mení rozsah tohto dohovoru.

Žalobca nakoniec tvrdí, že existencia nadväzujúcich pracovných zmlúv s jedným alebo viacerými orgánmi Spoločenstva neumožňuje odňať mu nárok na spornú náhradu.

____________