Language of document :

Žaloba podaná dne 31. ledna 2006 - Larsen v. Komise

(Věc F-11/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Holger Larsen a další (Londýn, Spojené království) a další (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ředitelky úřadu pro správu a výpočet individuálních práv ze dne 2. března 2005 snížit odměnu žalobce počínaje 1. květnem 2005;

uložit žalované zaplatit žalobci příspěvek na nájemné, na který má nárok ode dne, kdy mu přestal být vyplácen, zvýšený o náhradu ušlého zisku vypočítanou zvýšením ústředního kurzu Evropské centrální banky o dva body;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úředník zaměstnaný na úřadě zastoupení Komise v Londýně, dostával od 1. října 2002 příspěvek na nájemné podle článku 14a přílohy VII služebního řádu a nařízení Rady č. 6/66/Euratom a č. 121/66/EHS1. Jelikož byl uvedený článek při reformě služebního řádu zrušen, odejmula Komise žalobci rozhodnutím ze dne 2. května 2005 uvedený příspěvek.

Na podporu své žaloby žalobce uplatňuje nejprve porušení článku 62 služebního řádu a článku 19 přílohy XIII služebního řádu. Především uplatňuje, že žalovaná chybně použila posledně uvedený článek podle výkladu přijatého Radou vedoucích správy dne 14. října 2004, který vyloučil příspěvek na nájemné z částí odměny, na které se vztahují přechodná období stanovená v uvedeném článku. Takový výklad je totiž protiprávní, jelikož snižuje dosah záruky nominálního příjmu, kterou upravuje dotčené ustanovení.

Nadto žalobce tvrdí, že napadené rozhodnutí porušuje zásadu rovnosti kupní síly úředníků, jak je upravena v článcích 64 a 65 služebního řádu.

____________

1 - Nařízení Rady č. 6/66/Euratom, 121/66/EHS ze dne 28. července 1966, kterým se stanoví seznam míst, kde může být přiznán příspěvek na nájemné, maximální výše uvedeného příspěvku a pravidla pro jeho přiznání, Úř. věst. 150, s. 2749.