Language of document :

Sag anlagt den 31. januar 2006 - Larsen mod Kommissionen

(Sag F-11/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Holger Larsen (London, Det Forenede Kongerige) m.fl. (ved: avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af den af direktøren for Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder trufne afgørelse af 2. marts 2005 om at nedsætte sagsøgerens løn pr. 1. maj 2005.

Kommissionen tilpligtes at udbetale sagsøgeren det boligtilskud, han har haft ret til siden den dag, hvor det ikke længere blev udbetalt ham, med tillæg af renter beregnet på grundlag af Den Europæiske Centralbanks centralkurs forhøjet med to procentpoint.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som gør tjeneste ved Kommissionens Repræsentation i London, modtog fra den 1. oktober 2002 boligtilskud i henhold til artikel 14a i vedtægtens bilag VII og forordning nr. 6/66/Euratom, 121/66/EØF 1. Nævnte artikel blev ophævet ved vedtægtsændringen, hvorefter Kommissionen ved afgørelse af 2. maj 2005 fratog sagsøgeren nævnte tilskud.

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet først anført, at artikel 62 i vedtægten og artikel 19 i vedtægtens bilag XIII er tilsidesat. Sagsøgeren har i særdeleshed anført, at Kommissionen med urette har anvendt sidstnævnte bestemmelse i henhold til den fortolkning, der blev vedtaget af kollegiet af administrationschefer den 14. oktober 2004, hvorefter boligtilskuddet ikke er omfattet af de lønbestanddele, der er dækket af de overgangsforanstaltninger, som er fastsat i nævnte bestemmelse.

En sådan fortolkning er retstridig, idet den indebærer en begrænsning af rækkevidden af den garanterede nominelle indtægt, der omfattes af nævnte bestemmelse.

Sagsøgeren har desuden anført, at den anfægtede afgørelse tilsidesætter princippet om ækvivalens mellem tjenestemændenes købekraft, som fastsat i vedtægtens artikel 64 og 65.

____________

1 - Rådets forordning nr. 6/66/Euratom, 121/66/EØF af 28.7.1966 om opstilling af en fortegnelse over de steder, hvor der kan ydes boligtilskud, samt af den maksimale størrelse af dette tilskud og de nærmere bestemmelser for ydelsen deraf, EFT 150, s. 2749.