Language of document :

Tožba, vložena 31. januarja 2006 - Larsen proti Komisiji

(Zadeva F-11/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Holger Larsen (London, Združeno kraljestvo) in drugi (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožečih strank

razglasitev ničnosti odločbe z dne 2. maja 2005 direktorice urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic o zmanjšanju osebnih prejemkov tožeče stranke od 1. maja 2005 naprej;

naložitev toženi stranki, da izplača tožeči stranki dodatek za najem stanovanja, do katerega ima pravico od dneva, ko ji ni bil več izplačan, skupaj s kompenzacijskimi obrestmi, izračunanimi po temeljni obrestni meri Centralne Evropske banke, povečani za dve točki;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnik predstavništva Komisije v Londonu, je od 1. oktobra 2002 v skladu s členom 14a priloge VII h Kadrovskim predpisom in z Uredbama št. 6/66/Euratom in št. 121/66/EGS1 dobival dodatek za najem stanovanja. Ker je bil ta člen razveljavljen ob reformi Kadrovskih predpisov, je Komisija z odločbo z dne 2. maja 2005, tožeči stranki ukinila ta dodatek.

V utemeljitev svoje tožbe tožeča stranka najprej navaja kršitev člena 62 Kadrovskih predpisov in člena 19 priloge XIII h Kadrovskim predpisom. Še posebej poudarja, da je tožena stranka napačno uporabila ta zadnji člen in to v skladu z razlago, sprejeto na sestanku kolegija vodij uprave z dne 14. oktobra 2004, ki izključuje dodatek za najem stanovanja iz elementov osebnega prejemka, za katerega veljajo prehodni ukrepi določeni v tem členu. Taka razlaga bi bila namreč nezakonita ker naj bi zmanjšala obseg jamstva nominalnega prihodka, na katerega se nanaša zadevna določba.

Poleg tega tožeča stranka zatrjuje, da izpodbijana odločba krši načelo enakosti kupne moči uradnikov, kot ga določata člena 64 in 65 Kadrovskih predpisov.

____________

1 - Uredba št. 6/66/Euratom, 121/66/EGS Svetov z dne 28. julija 1966 o določitvi krajev, za katere se lahko dodeli dodatek za najem stanovanja, najvišjega zneska dodatka in pravil za dodeljevanje dodatka, UL 150, str. 2749.