Language of document :

Kanne 20.1.2006 - Canteiro Lopes v. komissio

(Asia F-9/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Rui Canteiro Lopes (Lissabon, Portugali) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 13.10.2005 tekemä päätös, jolla kantajan nimi on jätetty lisäämättä ansioituneimmiksi katsottujen virkamiesten luetteloon ja hänet on jätetty ylentämättä palkkaluokkaan A4 ylennyskierroksella 2000, on kumottava;

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja teki 21.12.2000 valituksen päätöksestä, jolla jätettiin hänet ylentämättä palkkaluokkaan A4 ylennyskierroksella 2000. Vastaaja hyväksyi valituksen 2.7.2001 ja ilmoitti kantajalle, että oli ryhdytty toimenpiteisiin hänen arviointinsa viimeistelemiseksi, mutta arviointia ei kuitenkaan ollut vielä suoritettu. Kantaja pyysi näin ollen tietoja tälle 2.7.2001 tehdylle päätökselle varatuista seurauksista. Vastaaja myönsi, että arviointikertomuksia 1995-1997 ja 1997-1999 ei oltu siihen mennessä viimeistelty, ja ehdotti kantajalle, että tämän arviointi vuosille 1997-1999 vahvistettaisiin tasolle, jonka hän oli saanut kaudelta 1999-2001.

Vaikka kantaja kieltäytyi tästä ehdotuksesta, vastaaja vahvisti kuitenkin hänen arviointikertomuksensa kaudelta 1997-1999 ja päätti jättää lisäämättä kantajan nimen ansioituneimmiksi katsottujen virkamiesten luetteloon ja jättää hänet ylentämättä palkkaluokkaan A4 ylennyskierroksella 2000.

Kanteensa tueksi kantaja väittää aluksi, että tämä päätös on pätemätön siltä osin kuin se on tehty ilman, että riidanalaisilta kausilta olisi laillisesti viimeisteltyjä arviointikertomuksia. Vastaaja on näet tehnyt viranomaisen virheen, koska se ei ole ajoissa laadituttanut kantajan arviointikertomuksia 1.7.1995 ja 30.6.1999 väliselle ajalle.

Kantaja väittää myös, että vastaaja on suorittanut kantajan ansioiden vertailun virheellisesti sikäli kuin se on käyttänyt toissijaisia arviointiperusteita kuten ikää ja virkaikää, joita ei voida soveltaa muussa kuin siinä tapauksessa, että ylennyskelpoisten virkamieshet ovat yhtä ansioituneita, ja tämä edellytys ei täyty tässä asiassa. Riidanalaisella päätöksellä myös rikotaan henkilöstösääntöjen 45 artiklaa ja loukataan yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

____________