Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 30. janvārī - Canteiro Lopes pret Komisiju

(lieta F-9/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Rui Canteiro Lopes (Lisabona, Portugāle) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2005. gada 13. oktobra lēmumu, neiekļaut prasītāja vārdu to ierēdņu sarakstā, kas guvuši visvairāk nopelnu, un 2000. gadā nepaaugstināt viņu A 4 pakāpē;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

2000. gada 21. decembrī prasītājs iesniedza sūdzību par lēmumu 2000. gadā viņu nepaaugstināt A 4 pakāpē. 2001. gada 2. jūlija atbildētāja atzina par pamatotu sūdzību un paziņoja prasītājam, ka tiks veikti pasākumi viņa novērtējuma pabeigšanai, kas tomēr netika izdarīts. Prasītājs tāpēc iesniedza lūgumu sniegt ziņas par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 2001. gada 2. jūlija lēmumu. Atbildētāja, atzīstot, ka novērtējuma ziņojumi par 1995.-1997. gadu un 1997.-1999. gadu līdz tam brīdim nebija pabeigti, piedāvāja prasītājam par 1997.-1999. gadu novērtēt viņu atbilstoši līmenim, kas viņam piešķirts par 1999.-2001. gadu.

Lai gan prasītājs noraidīja šo priekšlikumu, atbildētāja tomēr nolēma neturpināt viņa novērtējuma ziņojuma sastādīšanu par 1997.-1999. gadu un neiekļaut prasītāja vārdu to ierēdņu sarakstā, kas guvuši visvairāk nopelnu, un 2000. gadā nepaaugstināt viņu A 4 pakāpē.

Lai pamatotu savu prasību prasītājs vispirms norada, ka šis lēmums ir kļūdains, jo ir pieņemts, nepastāvot atbilstoši pabeigtiem novērtējuma ziņojumiem par strīdīgo laikposmu. Tādējādi atbildētāja ir pieļāvusi dienesta organizācijas kļūdu, savlaicīgi nesastādot prasītāja novērtējuma ziņojumu par laikposmu no 1995. gada 1. jūlija līdz 1999. gada 30. jūnijam.

Turklāt prasītājs apgalvo, ka atbildētāja nav pareizi izvērtējusi prasītāja salīdzinošās īpašības, jo ir izmantojusi tādus pakārtotus kritērijus, kā vecums un dienesta ilgums, kas ir jāizmanto tikai paaugstināmo ierēdņu vienādu nopelnu situācijā, kas nav konstatēta šajā gadījumā. Ar apstrīdēto lēmumu tātad ir pārkāps Civildienesta noteikumu 45. pants un vienlīdzīgas attieksmes princips.

____________