Language of document :

Kanne 3.2.2006 - Suleimanova v. alueiden komitea

(Asia F-12/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Karina Suleimanova (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin alueiden komitea

Vaatimukset

päätös, jolla kantaja nimitetään Euroopan yhteisöjen virkamieheksi, on kumottava sikäli kuin siinä vahvistetaan hänen palkkaluokkansa palvelukseen otettaessa henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan mukaisesti

alueiden komitea on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja läpäisi kilpailun, jota koskeva ilmoitus julkaistiin ennen 1.5.2004, ja hänet otettiin palvelukseen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22 päivänä maaliskuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 723/20041 voimaantulon jälkeen.

Kanteessaan kantaja väittää ensinnäkin, että riidanalaisella päätöksellä rikotaan sitä oikeudellista kehystä, jonka kilpailuilmoitus muodostaa. Hän nimittäin katsoo, että hänet otettiin henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan mukaisesti palvelukseen alempaan palkkaluokkaan kuin siihen, joka kilpailuilmoituksessa mainittiin.

Kantaja katsoo myös, että riidanalaisella päätöksellä rikotaan henkilöstösääntöjen 5, 29 ja 31 artiklaa sekä loukataan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteita. Saman kilpailun tai samantasoiset kilpailut läpäisseiden henkilöiden palkkaluokka nimittäin määritettiin eri tasoille sen mukaan, otettiinko nämä henkilöt palvelukseen ennen asetuksen N:o 723/2004 voimaantuloa vai sen jälkeen.

Lisäksi kantaja vetoaa luottamuksensuojan periaatteen loukkaamiseen, koska hän luotti perustellusti siihen, että hänet otetaan palvelukseen kilpailuilmoituksessa mainittuun palkkaluokkaan sen viran täyttämiseksi, johon hän oli hakenut.

____________

1 - EUVL L 124, 27.4.2004, s. 1