Language of document :

Žaloba podaná 3. februára 2006 - Suleimanova/Výbor regiónov

(Vec F-12/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Karina Suleimanova (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Výbor regiónov Európskej únie

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie o vymenovaní žalobkyne za úradníčku Európskych spoločenstiev v rozsahu, v akom stanovuje jej platovú triedu pri prijatí do služobného pomeru na základe článku 12 prílohy XIII Služobného poriadku,

zaviazať Výbor regiónov na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Po úspešnom absolvovaní výberového konania uverejneného pred 1. májom 2004 bola žalobkyňa prijatá do služobného pomeru po nadobudnutí účinnosti nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004 o zmene a doplnení služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev [neoficiálny preklad]1.

Vo svojej žalobe žalobkyňa predovšetkým uvádza, že napadnuté rozhodnutie porušuje platný rámec stanovený v oznámení o výberovom konaní. Uplatnením článku 12 prílohy XIII Služobného poriadku bola totiž žalobkyňa prijatá do nižšej platovej triedy, ako bola uvedená v oznámení o výberovom konaní.

Žalobkyňa sa tiež domnieva, že napadnuté rozhodnutie porušuje články 5, 29 a 31 Služobného poriadku, ako aj zásady rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie. Úspešní absolventi toho istého výberového konania resp. výberového konania rovnakej úrovne boli totiž zaradení do rôznych platových tried podľa toho, či nastúpili do služobného pomeru pred alebo po nadobudnutí účinnosti nariadenia č. 723/2004.

Žalobkyňa sa ďalej dovoláva porušenia zásady legitímnej dôvery v tom rozsahu, v akom oprávnene očakávala jej zaradenie do platovej triedy uvedenej v oznámení o výberovom konaní pre prácu, pre ktorú podala svoju prihlášku.

____________

1 - Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1.