Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 kwietnia 2007 r. - Canteiro Lopes przeciwko Komisji

(Sprawa F-9/06)1

(Awans - Brak ostatecznego sprawozdania z oceny - Porównawcza ocena zasług)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Rui Canteiro Lopes (Lizbona, Portugalia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: G. Berscheid i M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 4 marca 2005 r. o nieumieszczeniu nazwiska skarżącego na liście osób urzędników uznanych za najbardziej zasłużonych skarżącego i o niewansowaniu skarżącego do kategorii zaszeregowania A4 w ramach oceny za rok 2000.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron ponosi własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 25.3.2006, str. 35