Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 22 listopada 2006 r. - Larsen przeciwko Komisji

(Sprawa F-11/06)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy w związku z zawarciem ugody.

____________

1 - Dz.U. C 74 z 25.3.2006, str.36