Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2006. gada 14. decembra spriedums - André pret Komisiju

(lieta F-10/06) 1

Ierēdņi - Palīgdarbinieks - Konferenču tulks - Ceļa izdevumu atlīdzinājumu nosacījumi

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Daniel André, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - M. Jourdan, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvis - J. Currall un D. Martin)

Priekšmets

No vienas puses, atcelt Komisijas 2005. gada 6. oktobra lēmumu, ar kuru tika atteikts par Tiesas pieprasītājiem un tai sniegtajiem pakalpojumiem 2005. gada 12. un 13. janvārī prasītājam samaksāt ceļa izdevumus, kas noteikti Nolīguma, ar kuru noteikti darba apstākļi un apmaksas režīms konferenču tulkiem, kurus pieņēmusi darbā Eiropas Savienības iestāde, un, no otras puses, lūgums samaksāt kavējuma procentus

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas 2005. gada 8. marta lēmumu, ar kuru André tika atteikts par Eiropas Kopienu Tiesas pieprasītājiem un tai sniegtajiem pakalpojumiem Luksemburgā 2005. gada 12. un 13. janvārī samaksāt ceļa izdevumus;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai samaksāt prasītājam šo atlīdzību, kā arī likumīgos procentus, ko noteikusi Eiropas Centrālā Banka galvenajām refinansēšanas operācijām, un kas attiecas uz attiecīgo periodu, kas, savukārt paaugstināti par diviem punktiem, sākot no 2005. gada 14. februāra;

Eiropas Kopienu Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 96, 22.04.2006.