Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. - André przeciwko Komisji

(Sprawa F- 10/06)1

(Urzędnicy - Członek personelu pomocniczego - Tłumacz konferencyjny - Warunki wypłaty ryczałtu z tytułu poniesionych kosztów podróży)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Daniel André (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: M. Jourdan, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, uchylenie decyzji Komisji z dnia 6 października 2005 r. odmawiającej przyznania skarżącemu z tytułu świadczenia wykonanego na zlecenie i na rzecz Trybunału Sprawiedliwości w dniach 12 i 13 stycznia 2005 r. ryczałtu, określonego w art. 7 Umowy dotyczącej warunków pracy i systemu wynagradzania tłumaczy konferencyjnych mających status pracowników zatrudnionych przez instytucje Unii Europejskiej oraz po drugie, żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 8 marca 2005 r. odmawiająca przyznania p. André ryczałtu z tytułu poniesionych kosztów podróży za świadczenie wykonane w dniach 12 i 13 stycznia 2005 r. na rzecz Trybunału Sprawiedliwości z siedzibą w Luksemburgu zostaje uchylona.

Komisja Wspólnot Europejskich zostaje zobowiązana do zapłaty na rzecz skarżącej kwoty tego ryczałtu powiększonego o odsetki za zwłokę według stawki ustanowionej przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refinansujących, i którą stosuje się w trakcie omawianego okresu, powiększonej o dwa punkty począwszy od dnia 14 lutego 2005 r.

Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 96 z 22.4.2006.