Language of document :

Жалба, подадена на 19 октомври 2021 г. — Mendes/EUIPO — Actial Farmaceutica (VSL3TOTAL)

(Дело T-678/21)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Mendes SA (Лугано, Швейцария) (представител: M. Cavattoni, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Actial Farmaceutica Srl (Рим, Италия)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „VSL3TOTAL“ — заявка за регистрация № 11 702 172

Производство пред EUIPO: производство по отмяна

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 17 август 2021 г. по преписка R 1568/2020-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да уважи настоящата жалба,

да отмени обжалваното решение,

да осъди другата страна в производството да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 60, параграф 1, буква а) във връзка с член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.

____________