Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší správní soud (Tjeckien) den 18 februari 2021 – HJ

(Mål C-101/21)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Nejvyšší správní soud

Parter i det nationella målet

Klagande: HJ

Motpart: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Tolkningsfråga

Utgör artikel 2, jämförd med artikel 12 a och c, i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG1 av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens, hinder för nationell rättspraxis innebärande att verkställande direktören för ett bolag inte anses vara ”arbetstagare” vid betalning av lönefordringar enligt direktiv 2008/94/EG enbart på den grunden att verkställande direktören i egenskap av arbetstagare även är ledamot i bolagets stadgeenliga organ?

____________

1 EUT L 283, 2008, s. 36.