Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 25. února 2021 – X BV v. Classic Coach Company vof, Y, Z

(Věc C-112/21)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: X BV

Žalovaní: Classic Coach Company vof, Y, Z

Předběžné otázky

Je pro určení, že se jedná o „starší právo“ třetí osoby ve smyslu čl. 6 odst. 2 zrušené směrnice 2008/95/ES1 ,

postačující, že tato třetí osoba užívala v obchodním styku právo uznané právem dotčeného členského státu před zápisem ochranné známky, nebo

nezbytné, aby tato třetí osoba mohla podle relevantních vnitrostátních právních předpisů zakázat užívání ochranné známky jejím majitelem na základě tohoto staršího práva?

Je pro odpověď na první otázku rovněž relevantní, zda majitel ochranné známky má ještě starší právo (uznané právem dotčeného členského státu) k označení zapsanému jako ochranná známka, a, pokud ano, je v tom případě relevantní, zda majitel ochranné známky může používání domněle „staršího práva“ třetí osobou zakázat na základě tohoto, ještě staršího uznaného práva?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25).