Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Liettua) on esittänyt 12.2.2021 – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

(asia C-88/21)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pääasian asianosainen

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä 12.6.2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/533/YOS 39 artiklaa ja etenkin sen 3 kohtaa tulkittava siten, että siinä asetetaan velvollisuus kieltää sellaisten esineiden rekisteröinti, joista on tehty kuulutus Schengenin tietojärjestelmässä, huolimatta siitä, ettei kuulutus ole enää merkityksellinen (ajoneuvo on löydetty; rikosoikeudenkäynti jäsenvaltiossa, josta ajoneuvo löydettiin, on päätetty, koska kyseisessä jäsenvaltiossa ei ole tapahtunut rikosta; asiasta on ilmoitettu kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle, mutta se ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin kuulutuksen poistamiseksi järjestelmästä)?

Onko toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä 12.6.2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/533/YOS 39 artiklaa ja etenkin sen 3 kohtaa tulkittava siten, että siinä velvoitetaan jäsenvaltio, joka on löytänyt esineen, josta on tehty kuulutus saman päätöksen 38 artiklan 1 kohdan mukaisesti, antamaan kansallisia säännöksiä, joissa kielletään kaikki muut löydettyä esinettä koskevat toimenpiteet kuin ne, joilla saavutettaisiin 38 artiklassa tarkoitettu tavoite (takavarikointi tai käyttäminen rikosprosessin todisteena)?

Onko toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä 12.6.2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/533/YOS 39 artiklaa ja etenkin sen 3 kohtaa tulkittava siten, että jäsenvaltiot voivat sen nojalla antaa säännöksiä, joissa säädetään poikkeuksista kieltoon rekisteröidä ajoneuvoja, joista on tehty kuulutus Schengenin tietojärjestelmässä saman päätöksen 38 artiklan mukaisesti, sen jälkeen, kun jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet toimenpiteitä ilmoittaakseen löydetystä esineestä kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle?

____________